જય શ્રી સાઈ.

મુખંમ પવિત્રંમ યદી સાઈ નામંમ

હસ્તમં પવિત્રંમ યદી પુન્ય દાનંમ

ચરણંમ પવિત્રંમ યદી શીર્ડી યાત્રા

હ્રદયંમ પવિત્રંમ યદી સાઈ જ્ઞાનંમ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to જય શ્રી સાઈ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s