હાઈકુ.

           ૧

    ૐકાર ધ્વનિ

 ફેલાયો બ્રમ્હાંડમાં

    ૐમય સૃષ્ટિ

           ૨

    સમગ્ર સૃષ્ટિ

સમાઈ આ દ્રષ્ટિમાં

     ન્યારૂ જગત

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s