દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ

શ્રી કૃષ્ણ મંડપમાં પ્રવેશે  ત્યારે તે સભામાં બિરાજેલા અનેક લોકોને

અધિકાર પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણ અલગ-અલગ દેખાય છે.

તેનેજ મહાત્માઓ દ્રષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ કહે છે.સભામાં જે

પહેલવાન હતા તેમને શ્રી કૃષ્ણ વજ્ર જેવા લાગ્યા.

સાધારણ મનુષ્યને રત્ન જેવા લાગ્યા.

સ્ત્રીઓને કામદેવ જેવા લાગ્યા. ગોવાળોને સ્વજન જેવા લાગ્યા.

દુષ્ટ રાજાઓને સર્વ શાસક લાગ્યા. નંદબાબાને બાળક જેવા લાગ્યા.

કંસને મૃત્યુ રૂપ લાગ્યા.

યોગી ૠષિ મહાત્માઓને તો સાક્ષાત પરર્માત્મા લાગ્યા.

યાદવો અને ભક્તોને પોતાના ઈષ્ટ દેવ લાગ્યા.

જેની જેવી દ્રષ્ટિ તેને ભગવાન તેવા દેખાય છે.

એકજ પ્રભુ સર્વત્ર રમે છે, તે દ્વૈત-ભેદભાવ તે માયાનુ કારણ છે.

માયા એવી છે કે પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણનુ નામ લેતાંજ ભાગી જાય છે.

This entry was posted in ચિંતન. Bookmark the permalink.

1 Response to દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s