ગુરુ પ્રણામ.

            જગદ ગુરુ શ્રી ક્રિષ્ણના ચરણોમાં કોટી કોટી નમસ્કાર.

    જેમણે ગીતા જ્ઞાન આપીને જીવન જીવવાનો શ્રેષ્ઠ રાહ બતાવ્યો.                 

                                   ( શ્રી સાઈ ગુરૂ સ્તોત્ર )

                     ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુર દેવો મહેશ્વરઃ

                    ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈય શ્રી ગુરુવે નમઃ

                       અખંડ મંડલાકારં વ્યાપ્તં યેન ચરાચરમ

                        તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ

                        અજ્ઞાન તિમિરાધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા

                         ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ

                         બ્રહ્માનંદં પરમસુખદં કેવલ જ્ઞાન મૂર્તિમ

                       દ્વંદાતીતં ગગનસદષં તત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ

                       એકં નિત્યં વિમલંમચલં સર્વધિસાક્ષિભૂતમ

                    ભાવાતિતં ત્રિગુણરહિતં શ્રીસાઈનથં નમામ્યહમ

                   આનંદ નિંદકર પ્રસન્નં જ્ઞાનસ્વરૂપં નિજ બોધ રૂપં

             યોગીન્દ્રમીડ્યં ભવરોગ વૈદ્યં શ્રીમદગુરુસાઈનાથં નમામ્યહં

                         નિત્યં શુધ્ધં નિરાભાસં નિરાકારં નિરંજન

                      નિત્યબોધ ચિદાનંદ શ્રી સાઈબ્રહ્મ નમામ્યહં

                           જે અંતરે કરી પ્રવેશ સૂતેલ મારી

                          વાણી સજીવન કરે નિજ ભર્ગ પ્રેરી

                          જે રોમ રોમ મહીં પ્રાણ પુરે પ્રતાપી

                               તે સાઈનાથ પ્રણમું સહ્રદયેથી

                         गुरु गोविंद दोनो खडे काके लागु पाय

                    बलिहारी में गुरु की जीन गोविंद दियो बताय

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s